Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach
http://zspgolasowice.superszkolna.pl

06 lutego 2018 13:04 | Aktualności

„Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 
do 30 tysięcy euro.

(Postępowanie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:

„Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach”

 I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych /według załączników/

II. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zapytania:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego i wartości umowy. Dopuszcza się składanie ofert częściowych

III. Dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1

IV. Termin składania ofert:
1. Do 13.02.2018 r. do godz. 9:00

V. Miejsce składania ofert:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Z. Nałkowskiej 2
43-252 Golasowice

VI .Forma składania ofert:
1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy z napisem:
„Oferta na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych na Zadanie nr …….."

VII. Informacje na temat zamówienia można uzyskać:
Pod numerem telefonu 32 4723 201

VIII. Termin dostawy:
luty 2018 r. – 22.06.2018 r.

IX. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena osobno dla każdego zadania

X. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Zatwierdził
mgr Bożena Struzik – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty [40 KB]

Wzór umowy ZSP Golasowice [62 KB]

Cenowa 1 [52.5 KB]

Cenowa 2 [38.5 KB]

Cenowa 3 [37.5 KB]

Cenowa 4 [37.5 KB]

Cenowa 5 [44.5 KB]

Cenowa 6 [34.5 KB]

Cenowa 7 [42 KB]

Cenowa 8 [40.5 KB]

Cenowa 9 [36 KB]

Cenowa 10 [64.5 KB]