Aktualności

07 sierpnia 2018 23:13 | Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU do 30 tysięcy euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 
do 30 tysięcy euro.

(Postępowanie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych)

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:

„Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach”

 I . Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych /według załączników/

II. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zapytania:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego i wartości umowy. Dopuszcza się składanie ofert częściowych

III. Dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1

IV. Termin składania ofert:
1. Do 22.08.2018 r. do godz. 9:00

V. Miejsce składania ofert:
Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Z. Nałkowskiej 2

43-252 Golasowice

VI .Forma składania ofert:
1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy z napisem:
„Oferta na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych na Zadanie nr …….."

VII. Informacje na temat zamówienia można uzyskać:
Pod numerem telefonu 32 4723 201

VIII. Termin dostawy:
28.08.2018 r. – 30.06.2019 r.

IX. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena osobno dla każdego zadania

X. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Zatwierdził
mgr Bożena Struzik – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach

Przeczytano: 33 razy. Wydrukuj|Do góry